جناب آقای حمید سعیدی

معاون محترم مالی و اداری

.

سوابق کاری:
• مدت شش سال در موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس ارشد
• مدت نه سال در شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به عنوان حسابدار ارشد
• مدیر مالی شرکت توسعه و عمران امید
• معاون مالی و اداری شرکت توسعه و عمران امید تا کنون