جناب آقای مهندس چغامه

معاون معاونت فنی، اجرایی و توسعه فن آوری

.

برخی از سوابق کاری و حرفه ای:
• مدیر پروژه های شرکت ساختمانی و تاسیساتی شاهد خاور (وابسته به سازمان اقتصادی کوثر) از سال ۷۶ الی ۷۹
• معاونت فنی و مهندسی و مجری پروژه های شرکت ساختمانی و تاسیساتی برشن پارس از سال ۷۹ الی ۹۰
• مدیر پروژه های شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر از سال ۹۰ الی ۹۳
• معاونت فنی و اجرایی و توسعه فن آوری شرکت ساخت و عمران تدبیر از سال ۹۳ الی ۹۸
• معاونت فنی و اجرایی و توسعه فن آوری شرکت توسعه و عمران امید از سال ۹۹ تا کنون