مشارکت در ساخت / شهر مشهد

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر مشهد مطابق به مشخصات…

Adv-02

افکار خود را به اشتراک گذارید