جلسه بازنگری بودجه 1397

این جلسه مورخ ۲۶ تیرماه در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید