تاريخچه:

شرکت توسعه و عمران امید به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه توسعه ساختمان تدبیر با تکیه بر ارزش های محوری، حفظ کرامت و جایگاه ذینفعان شامل مشتریان،سهامداران،سازمانها و ارگانهای ذیربط، نیروی انسانی و سایر ذینفعان اجتماعی، در سال ۱۳۷۷ شروع به کار نموده. این مجموعه در سال ۱۳۹۹ با نماد “ثامید” در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

این شرکت در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱ از شرکت DQS آلمان و همچنین در سال ۱۴۰۱ تقدیرنامه سه ستاره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت را کسب نمود.

سرمايه:
سرمايه شركت در ابتداي تأسيس دو ميليارد ريال بوده كه با موافقت مجمع محترم، سرمايه شركت به ميزان ۱۰۶ ميليارد ريال افزايش داده شده و در دوره مورد گزارش متعاقب تصويب افزايش سرمايه به مبلغ ۵۱۰ ميليارد ريال در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱ /۳ / ۱۳۸۴، در مرحله اول افزايش سرمايه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۷۳ر۱۸۳ ريال تصويب و به ثبت قانونی رسيد و سرمايه شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۷۳ر۲۸۹ ريال منقسم به ۷۳۵ر۸۹۲ر۲ سهم يکصد هزار ريالی می باشد. هيئت مديره درمرحله دوم افزايش سرمايه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۷۲۶ر۲۲۰ ريال را پيشنهاد نمود که درحال حاضر مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه درحال انجام می باشد و پس از تصویب اقدام به ثبت قانونی آن خواهد شد . سرمایه شرکت طبق صورت جلسه مورخ 17. 4. 1399 به تعداد 35317 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد