برگزاری معاینات دوره ای طب کار برای پرسنل شرکت

برگزاری معاینات دوره ای مانند: آزمایش خون، سنجش بینایی، شنوایی سنجی و ویزیت پزشک متخصص طب کار برای پرسنل شاغل در شرکت

افکار خود را به اشتراک گذارید