بازدید مدیرعامل از پروژه های در حال ساخت

مدیرعامل محترم به همراه معاون محترم واحد ساخت و مدیریت محترم فروش در تاریخ شنبه ۲۲/۲/۹۷ از تعدادی پروژه های در حال ساخت بازدید به عمل آوردند.

بازدید مدیرعامل محترم از پروژه های در حال ساخت


 

افکار خود را به اشتراک گذارید