بازدید آقای دکتر نیک زاد از پروژه های استان البرز

در تاریخ 13 آذر ماه 1397 آقای دکتر نیک زاد به همراه مدیر عامل و هیئت همراه از پروژه های شرکت در استان البرز بازدید نمودند.

 

افکار خود را به اشتراک گذارید