بازدید آقای دکتر نیک زاد از پروژه های استان البرز

در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ آقای دکتر نیک زاد به همراه مدیر عامل و هیئت همراه از پروژه های شرکت در استان البرز بازدید نمودند.

 

افکار خود را به اشتراک گذارید