جناب آقای امین مؤیدی

معاون املاک، مشارکت و فروش

سوابق کاری: