اعلان عمومی 997 / شهر قزوین

شرکت توسعه و عمران امید در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر قزوین مطابق مشخصات دعوت به همکاری می نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید