لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام مشتري
آدرس
نحوه آشنایی شما با شرکت
نوع فعاليت
۱-کيفيت محصولات توليدي شركت توسعه عمران امید را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
۲- از نظر شما عملکرد واحد فروش در خصوص تحويل پروژه در زمان تعهد شده چگونه است؟
۳- ميزان رضايت شما از نحوه خدمات‌رساني شركت توسعه عمران امید به مشتريان چقدراست؟
۴- ميزان رضايت شما از عملکرد سيستم فروش و ساير خدمات مرتبط با مشتريان شركت توسعه عمران امید در مقايسه با رقبا چقدراست؟
۵- از نظر شما نحوه بسته‌بندي محصولات توليدي شركت توسعه عمران امید تا چه اندازه مطلوب است؟
۶- درنظر گرفتن ملاحظات ايمني – بهداشتي و زيست محيطي درمحصولات ارائه شده توسط شركت توسعه عمران امید را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
۷- نحوه قيمت گذاري محصولات شركت توسعه عمران امید را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
۸- ميزان رضايت شما از خدمات مشاوره اي و نحوه پاسخگوئي شركت به مشتريان پس از فروش محصولات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
۹- بطور كلي تا چه حد از شركت سيمان هگمتان رضايت داريد؟