خانه>لیست پروژه های مسکونی آماده تحویل
لیست پروژه های مسکونی آماده تحویل
اطلاعات  واحد  باقيمانده مسکونی پروژه مسکونی  ميناي ۱۶  ( قطعه ۱۶ از پلاك ثبتي ۷۲/۲۳۹۴/۱۶)
آدرس پروژه : انتهاي بلوار سعادت آباد ـ  كوي فراز ـ خيابان مينا ـ قطعه ۱۶ 
مشخصات واحد
ردیف 
طبقه 
موقعیت 
تعداد خواب
مساحت تقریبی
مالكيت
۱
اول 
شرقي 
۳
۱۸۵.۷
اميد 
سامانه فروش : ۸۸۱۹۳۱۶۹ -۸۸۶۷۳۸۰۵پروژه مسكوني ولنجك ۲۲ ـ  پلاك ثبتي ۶۷/۴۸۶
آدرس پروژه: تهران ـ خيابان ولنجك ـ ولنجك بيست و دوم ـ قطعه دوم شمالي از نبش خيابان بوستان ( شهيد امير آبادي ) 
ردیف
طبقه
موقعیت
خواب
مساحت تقریبی
مالكيت
۱
۱
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۲
۱
شمال شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۳
۱
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۴
۱
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۵
۲
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۶
۲
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۷
۳
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۸
۳
شمال شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۹
۳
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۱۰
۳
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۱۱
۴
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۱۲
۴
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۱۳
۴
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۱۴
۵
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۱۵
۵
شمال شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۱۶
۵
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۱۷
۵
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۱۸
۶
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۱۹
۶
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۲۰
۶
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۲۱
۶
جنوب شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۲۲
۷
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۲۳
۷
شمال شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۲۴
۷
جنوب غرب
۳
۱۲۸
اميد 
۲۵
۷
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
۲۶
۸
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۲۷
۸
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۲۸
۹
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۲۹
۹
شمال شرق
۳
۱۴۷
اميد 
۳۰
۹
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۳۱
۱۰
شمال غرب
۳
۱۴۷
اميد 
۳۲
۱۰
شمال شرق
۲
۱۲۸
اميد 
۳۳
۱۰
جنوب غرب
۳
۲۴۸
اميد 
۳۴
۱۰
جنوب شرق
۳
۱۸۸
اميد 
جمع كل
۶,۱۶۲
سامانه فروش : ۸۸۱۹۳۱۶۹ - ۸۸۶۷۳۸۰۵