خانه>درباره شرکت>زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
زمينه هاي فعاليت :

موضوع فعاليت طبق اساسنامه:
موضوع فعاليت شركت به عنوان يك بنگاه اقتصادي بر طبق اساسنامه عبارتست از سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي در زمينه هاي امور كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع تبديلي مرتبط و اشتغالزا و فعاليت هاي عمراني از جمله در زمينه هاي ساخت و ساز در ساير كاربري هاي سود آور و ارائه كليه خدمات فني و مهندسي و كليه فعاليت هاي بازرگاني مرتبط ميباشد.
در حال حاضر از ميان فعاليتهاي فوق شركت منحصرا به ساخت و ساز و احدهاي مسكوني ، اداري ، تجاري،اقامتی ،گردشگری و در هشت استان کشورفعالیت داشته و دارد. حوزه فعاليت شركت عمدتا در تهران بوده و در شهرهاي مشهد مقدس، بندرعباس ، اصفهان ، تبريز ، اروميه ،اهواز،قم و شيراز نيز دفاتري تاسيس نموده كه در حال حاضر عمده فعاليتهاي خارج از تهران شركت در شهرهاي تبريز ، كرج و مشهد،اصفهان،قم متمركز گرديده است.

روش اجراي كار:
يكي از مهمترين سياستهاي ترسيم شده براي فعاليت هاي شركت از سوي مجمع وهيئت مديره اجراي پروژه ها با مشاركت بخش خصوصي است. به طوري كه شركت پس از تهيه زمين و اخذ پروانه طي آگهي هايي از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار مبادرت به انتخاب شريك نموده كه در حال حاضر تعدادي پروژه درمناطق شمالي شهرتهران كه عمدتا با مشاركت بخش خصوصي مي باشد در دست ساخت دارد.
در ساخت پروژه ها تامين هزينه هاي ساخت و اجراي كار به عهده شركائيست كه عمدتا متخصصين و پيمانكاران ساختماني مي باشند. شركت نيز نظارت عاليه خود را بر جريان ساخت پروژه ها از طريق كنترل پيشرفت فيزيكي طرح طبق برنامه زمان بندي در طول اجراء اعمال مي كند همچنينانجام آزمايشات مورد نياز در خصوص كارهاي بتني ، فلزي و مقاومت مصالح مصرفي ، كنترل كيفيت و مرغوبيت مصالح وارده به كارگاه و تطبيق آن با مشخصات فني خصوصي پيوست قراردادها، به هنگام نمودن نقشه ها از طريق مشاور با هماهنگي شركت و ابلاغ آن به شريك ، تشكيل كميسيون تحويل موقت و قطعي و كنترل در رفع نواقص كارها در حين اجراء و در زمان تحويل پروژه ، نظارت بر رعايت ضوابط ايمني و به كار گماردن نيروي انساني ماهر و متخصص توسط شريك و با استقرار ناظر مقيم از ابتدا تا انتهاي كاراز ديگر نظارت هايي است كه توسط شركت اعمال مي شود.
در پايان، پس از اتمام مراحل ساخت و تقسيم واحدهاي طرفين، شركت از طريق مزايده عمومي اقدام به فروش واحدهاي توليد سهم خود ( با شرايط ويژه ) مي نمايد.