خانه>درباره شرکت>تاریخچه
تاریخچه
تاريخچه:
شركت توسعه و عمران اميد (سهامي خاص ) به عنوان يك مجموعه اقتصادي سود آور و با تكيه بر حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۷۷ تحت شماره ۱۴۸۳۶۰ در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده است و در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ گواهينامه ايزو ۲۰۰۸ - ۹۰۰۱ از شركت TUV آلمان گرديد.

سرمايه:
سرمايه شركت در ابتداي تأسيس دو ميليارد ريال بوده كه با موافقت مجمع محترم، سرمايه شركت به ميزان ۱۰۶ ميليارد ريال افزايش داده شده و در دوره مورد گزارش متعاقب تصويب افزايش سرمايه به مبلغ ۵۱۰ ميليارد ريال در مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۳/۱۳۸۴، در مرحله اول افزايش سرمايه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۷۳ر۱۸۳ ريال تصويب و به ثبت قانونی رسيد و سرمايه شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۷۳ر۲۸۹ ريال منقسم به ۷۳۵ر۸۹۲ر۲ سهم يکصدهزار ريالی با نام می باشد. هيئت مديره درمرحله دوم افزايش سرمايه به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۷۲۶ر۲۲۰ ريال را پيشنهاد نمود که درحال حاضر مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه درحال انجام می باشد و پس از تصویب اقدام به ثبت قانونی آن خواهد شد . شایان ذکر است۱۰۰% سهام شركت متعلق به گروه توسعه و ساختمان تدبير مي باشد.