خانه>درباره شرکت>اهداف
اهداف
اهداف

ارتقاي جايگاه توسعه و عمران اميد و قرارگيري در بين بهترين هاي صنعت ساختمان بعنوان چشم انداز سال ۱۴۰۰ شركت مورد نظر قرار گرفته است. بر همين اساس حضور در جمع ۱۰ شركت فعال در صنعت ساختمان به عنوان هدف اصلي شركت تعريف شده و برنامه ريزي ها به جهت ساخت حداقل ۵۰۰ هزار مترمربع در سال انجام گرفته است.
همچنين حجم فروش نيز به جهت قرارگيري در بين ۱۰ شركت بزرگ مورد نظر قرار گرفته و از اهداف اين شركت مي باشد. توسعه فروش همسو با توسعه تكنولوژي و پيشگامي در صنعتي سازي ساختمان از اهداف ديگر شركت توسعه و عمران اميد مي باشد.
اميد است كه با توكل بر خداوند متعال و ياري و همراهي خانواده بزرگ اميد بتوانيم به اهداف خويش، يكي پس از ديگري دست يابيم.